Biblioteka

Biblioteka Główna
Wyższej Szkoły Pedagogicznej
im. Tadeusza Kotarbińskiego
w Zielonej Górze

Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze gromadzi księgozbiór z zakresu nauk humanistycznych, pedagogicznych, społecznych, ścisłych, technicznych, księgozbiór z zakresu sztuki oraz bogaty zbiór encyklopedii i słowników polskich i obcych z różnych dyscyplin naukowych. Są to zbiory uniwersalne preferujące dyscypliny reprezentowane przez uczelnię.

Księgozbiór biblioteki uczelnianej liczy 228 125 wolumenów książek, 42 717 wolumenów druków ciągłych oraz 24 350 jednostek zbiorów specjalnych. Jego cenną częścią są liczne, pierwsze wydania wielkich dzieł literatury polskiej (m.in. “Pana Tadeusza” A. Mickiewicza, dzieł Wyspiańskiego czy poezji skamandrytów). Bogato reprezentowana jest także XIX i XX- wieczna książka ilustrowana. Zbiór elementarzy należy do największych w Polsce. Składa się on z ponad 100 wydań elementarzy polskich XVIII-XX- wiecznych, wielu elementarzy obcych oraz 700 mikrofilmów i fotokopii elementarzy polskich ze zbiorów bibliotek polskich i zagranicznych.

W zbiorze dawnych czasopism wyróżniają się ciągi “Monitora”, “Przyjaciela Ludu”, “Tygodnika Ilustrowanego”, “Kłosów”, “Wiadomości Literackich”, “Skamandra”, “Chimery”, “Życia” i wielu innych.

Bogaty jest także zbiór czasopism emigracyjnych, m. in. kompletne wydanie “Kultury”, londyńskich “Wiadomości”, pisma “W Drodze” (wydawanego w czasie wojny w Jerozolimie i redagowanego m.in. przez Władysława Broniewskiego).

Bogato reprezentowana jest też prasa konspiracyjna z okresu II wojny światowej.

Biblioteka prenumeruje na bieżąco 149 tytułów czasopism zagranicznych oraz 853 tytuły czasopism polskich. Dysponuje 25 bazami danych (w tym pedagogiczną bazą ERIC oraz bazami wydawanymi przez Bibliotekę Narodową).

Ważną częścią składową Biblioteki Głównej są zbiory specjalne, na które składają się: rękopisy, starodruki (1740 jedn. inw.), zbiory kartograficzne, grafika dawna i współczesna (2300 jedn. inw.), plakaty (4100 sztuk), ekslibrisy (3500 sztuk), kasety video i mikrofilmy.

W dziale wyróżnia się liczący 620 jedn. zbiór rysunków i grafik artystów lubuskich (m.in. A. Gordona, K. Felchnerowskiego, A. Bagińskiego, M. Szpakowskiego, S. Słockiego, W.B. Michorzewskich, J. Zdrzalik, A. Buchalik-Drzyzgi i in.).

W obrębie grafiki współczesnej na uwagę zasługuje zbiór dzieł z okresu międzywojennego (m. in. prace W. Skoczylasa) oraz prace wybitnych artystów z okresu powojennego, (m. in. S. Dawskiego, T. Kulisiewicza, K. Srzednickiego, R. Artymowskiego, L. Rózgi, i in.).

Do cymeliów należą również XIX-wieczne teki z dziełami A. Grottgera, J. Styki oraz litografie N. Ordy.

Cenny jest również zbiór litografii i stalorytów z portretami Goethego i Schillera oraz ilustracjami ich dzieł. Jest to fragment słynnej kolekcji Wilhelma Ogoleita.

W 1998 roku zbiory specjalne wzbogaciły się także o 11 tomów dokumentacji Lubuskiego Lat Filmowego.

Ważną częścią zbioru starodruków są polonica liczące 615 jedn. Obejmują one dzieła J. Kochanowskiego, M. Reja, M. Miechowity, P. Skargi, Ł. Górnickiego, P. Kochanowskiego, J. Bielskiego, M. Stryjkowskiego, I. Krasickiego, A. Naruszewicza, S. Okolskiego i wielu innych.

Starodruki obce liczą ok. 1125 jedn. Wśród nich do najstarszych należą prace Conrada de Fagis (ok. 1503 r.), Laurentiusa Valli (1501 r.), Baltazara Lichta (1509 r.).

Zbiory specjalne udostępniane są w pracowniach grafiki i starodruków oraz prezentowane na licznych, organizowanych przez bibliotekę wystawach.

W ramach Działu Zbiorów Specjalnych działa Pracownia Konserwacji Książki, zajmująca się ochroną i ozdobą książek.

Biblioteka Główna proponuje swoim użytkownikom szeroki i swobodny dostęp do informacji za pośrednictwem internetu.

Propozycje te obejmują:

 • poszukiwania tematyczne za pomocą wszystkich najnowszych przeglądarek,
 • możliwość przeglądania elektronicznych katalogów bibliotek akademickich w kraju i zagranicą,
 • dostęp do polskich i obcych baz danych, elektronicznych czasopism, katalogów dużych firm zagranicznych, wydawnictw i księgarni,
 • dostęp do polskiej bibliografii narodowej w postaci elektronicznej,
 • możliwość włączenia się do tematycznych list dyskusyjnych,
 • możliwość korzystania z polskich i obcych wydawnictw multimedialnych gromadzonych przez bibliotekę.

W bibliotece działa kompleksowy system zarządzania biblioteką Prolib, pozwalający na pełną automatyzację procesów bibliotecznych w zakresie gromadzenia, opracowania, wyszukiwania oraz wypożyczania materiałów bibliotecznych. Daje on również możliwość przeszukiwania i wypożyczania zbiorów poprzez OPAC WWW. Katalog umożliwia czytelnikowi zamawianie i rezerwowanie interesujących go pozycji z dowolnego komputera uczelnianego lub prywatnego podłączonego do internetu.

Internetowy OPAC WWW dla bibliografii pozwala na przeszukiwanie danych dotyczących publikacji pracowników uczelni, począwszy od roku 1996.

Elektroniczna baza danych liczy ok. 58 600 rekordów z opisem książek i czasopism.

Księgozbiór biblioteki uczelnianej udostępniają :

czytelnie:

 • Czytelnia Ogólna,
 • Czytelnia Czasopism,
 • Czytelnia Informacyjna,
 • Czytelnia Neofilologiczna.

wypożyczalnie:

 • Biblioteki Głównej
 • Biblioteki Neofilologicznej

oraz biblioteki instytutowe:

 • Biblioteka Instytutu Filozofii i Socjologii,
 • Biblioteka Instytutu Wychowania Muzycznego,
 • Biblioteka Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej,
 • Biblioteka Instytutu Zarządzania,
 • Biblioteka Instytutu Techniki,
 • Biblioteka Instytutu Matematyki,
 • Biblioteka Instytutu Fizyki,
 • Biblioteka Astronomiczna.

Adres:

65-762 Zielona Góra
al. Wojska Polskiego 69
tel.(0-68) 328-31-00
fax.(0-68) 326-54-49

fŁ lil_foot_ / pixabay